หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ

เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ

คุณอยู่ที่ : บุคลากรฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

บุคลากรฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

 

Picture

ผศ.ดร.ศิริวิมล  ใจงาม
หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 
 

Picture

อ.อนุชา  ภูมิสิทธิพร
รองหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ฝ่าย DSS

 

 Picture

อ.พนัส นาคบุญ
อาจารย์ งานอักษรเบรลล์

 

 Picture

อ.จิรุตถ์ ภู่เจริญ
อาจารย์ล่ามภาษามือ

 

 Picture

อ.กาญจนา  สุขพิทักษ์
อาจารย์ล่ามภาษามือ

 

 Picture

นายเอ้  หล้าคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ล่ามภาษามือ

 

 Picture

น.ส.นิภารัตน์  ฟักเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ล่ามภาษามือ

 

 Picture

น.ส.วันทนา  สวนเศรษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ฝ่าย DSS