หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ

เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ

คุณอยู่ที่ : เกี่ยวกับฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

เกี่ยวกับฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ

 

ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ หรือเรียกสั้นๆว่า DSS มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Disability Support Services คือ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา หรือระบบการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนักศึกษาพิการ และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาพิการ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะของความพิการ และความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพิการแต่ละประเภท

การดำเนินงานของฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้ดำเนินการจัดให้บริการสำหรับนักศึกษาพิการตามยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันเป็นแนวทางซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

 

 

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเริ่มรับนักศึกษาพิการ(ทางการมองเห็น) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ต่อมารับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาเรียนเป็นกลุ่มแรกในปี พ.ศ.2548 จึงทำให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเข้ารับหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา กลุ่มดังกล่าว และในปีพ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เริ่มทำการจัดรูปแบบการให้บริการนักศึกษาพิการที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ตามนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ทำงานโดยอาศัยความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินงาน วางแผนการจัดให้บริการนักศึกษาพิการ ภายใต้งานที่ชื่อว่า “ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ” ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขึ้น และได้ตั้งฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS ปัจจุบันมีอาจารย์ในฝ่าย DSS รวม 4 คน คือ

 1. อาจารย์อนุชา ภูมิสิทธิพร
 2. อาจารย์พนัส นาคบุญ
 3. อาจารย์จิรุตถ์ ภู่เจริญ
 4. อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์

 

 

วัตถุประสงค์ของการตั้งฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจัดตั้งฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ

 1. เพื่อให้การช่วยเหลือในการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการในนมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษาปกติและผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาพิการ
 3. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการปรับตัวและพัฒนาการปรับบุคลิกภาพของนักศึกษาพิการ
 4. เพื่อดูแลสวัสดิการแก่นักศึกษาพิการตามความเหมาะสม

การรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ : การรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษนั้น ทางมหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์และมาตราฐานเดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไป แต่การเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของความบกพร่อง และความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย (ศูนย์บริการนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ))ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการศึกษาเล่าเรียนและความเป็นไปได้ในการมีงานทำในอนาคต ของนักศึกษาเป็นสำคัญปัจจุบันมีนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในการดูแลของฝ่าย DSS จำนวนทั้งสิ้น 21 คนซึ่งกระจายอยู่ตามคณะต่างๆ

 

ปรัชญา

“วิจัย บริการ และสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาพิการอย่างครบวงจร เพื่อความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์”

 

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งบริการ สนับสนุน เรียนรู้ ศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนานักศึกษาพิการ

 

พันธกิจ

 1. บริการ สนับสนุนนักศึกษาพิการ
 2. วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านนักศึกษาพิการ
 3. พัฒนาระบบงานฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการให้มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม